dzisiaj jest: 11 grudnia 2019. imieniny: Waldemar, Damazy
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Głowaczów Rynek 35
26-903 Głowaczów
tel. +48 (48) 623-10-75
e-mail: wojt@glowaczow.pl
DO POBRANIA

BUDOWNICTWO

Wykaz dokumentów potrzebnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego podział działki

Wniosek o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy

Oświadczenie inwestora

Oświadczenie właściciela

Wniosek - przeznaczenie terenu

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

Wniosek o wpis do CEIDG

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzeaży wyrobów alkoholowych

GOPS

 

Wniosek - karta dużej rodziny

Oświadczenie - zagoda na przekazanie przez GOPS dokumentów

Wniosek o wydanie posiłku dla dziecka

Oświadczenie - Karta Dużej Rodziny

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

Karta Dużej Rodziny - informacja

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Podanie o pomoc

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wniosek na zajęcie pasa drogowego

Wniosek - Umieszczenie urządzenia w pasie drogi

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Wniosek - podział nieruchomości

Zaświadczenie o numerze porządkowym

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCOM, ROLNIKOM, RYBAKOM

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przez wniskodawcę

Wykaz otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie składane przez rolnika

Oświadczenie składane przez przedsiębiorcę

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

WNIOSEK - wycinka drzew

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Karta Informacyjna

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych

PODATKI

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja dane identyfikacyjne współwłaścicieli / współposiadaczy nieruchomości lub obiektu budowlanego z osobą prawną, spółką lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Dane o nieruchomości

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Dane o nieruchomościach rolnych

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

Dane o nieruchomościach leśnych

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

I. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia

II. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

III. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

IV. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

V. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Załączni do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasilku opiekuńczego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkoleniowo - wychowawczym

VI. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

VII. Świadczenie rodzicielskie

VIII. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo czlonka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób związanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

IX. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń

X. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej / rozrywkowej

 

Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej

Protokół złożenia skargi

 

SKARGA

Protokół złożenia Wniosku

 

WNIOSEK

Wniosek SMS

 

 Wniosek SMS.pdf

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Wójt Gminy Zaprasza:
Hubert Czubaj
wojt@glowaczow.pl
Godziny przyjęć interesantów:
pon. 09:00 - 16:00
<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&